I Falun

alla-falun

4 oktober kl 13.00-15.00
Lättare lunch finns från kl 12.30

Plats: Svenskt Näringsliv, Ölandsgatan 6, Falun.

Anmälan och frågor till: falun@mobilitetssamtal.se.
Sista anmälningsdag 30 september.

Bland de medverkande finns:

Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna
Patrik Engström, riksdagsledamot (S)
Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande (M)
Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande (C) Mora och ordförande i Dalaflyget
Stefan Hellgren, sektorchef Bilmetro personbilar Dalarna
Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren
Anna Gåsste, tillförordnad VD Dalafrakt
Kenneth Westerlund, näringslivsredaktör Dalarnas Tidningar
Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör Avesta Tidning
Fler namn kan tillkomma

Seminariet inleds av Cecilia Lagerdahl, Transportföretagen och modereras av Anders Ydstedt, Scantech.

Referat

Det var en solig höstdag i Falun när Transportföretagens mobilitetssamtal nådde Dalarna. Många hade samlats i Näringslivets Hus för att lyssna till tre paneler bestående av representanter från näringslivet, förtroendevalda och medier. Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna, hälsade välkomna och uttryckte sin uppskattning över att frågor om mobilitet givits ett diskussionsforum på detta sätt.

Cecilia Lagerdahl från Transportföretagen inledde samtalen med att tala om vikten av att alla transportslag behövs, men också vilka utmaningar som branschen står inför. Hållbarhet och stärkt konkurrenskraft är ledord för transportnäringen. I detta finns ingen motsättning, tvärtom förutsätter de varandra. Avsikten med att anordna samtalen här idag är just att lyfta fram vikten av mobilitet, och att samtidigt resonera kring utmaningar och möjligheter som transportsektorn står inför, poängterade Lagerdahl.

Hon tillade också att ny teknik och smartare planering är vägen framåt – inte att begränsa transportmöjligheterna. Här pågår en mycket intressant utveckling med elektrifiering, alternativa bränslen och annan ny teknik för att minska miljöpåverkan.

Dagens moderator Anders Ydstedt inledde med att konstatera att det är viktigt att bekämpa störningar som transporter och mobilitet ger upphov till, men inte mobiliteten i sig. Han välkomnade sedan Stefan Hellgren, sektorchef personbilar på Bilmetro Dalarna, som talare. Bilmetro är en av landets största bilåterförsäljare.

Hellgren betonade att alla trafikslag behövs. Val av transportmedel och bränsle beror på i vilket sammanhang transporten eller resan görs. Elektrifieringen är en viktig trend inom transportsektorn, inte minst för att minska utsläppen. Samtidigt kommer förbränningsmotorn att vara mycket viktig under överskådlig framtid. Det måste till en mix av bränslen och fordonstyper. Även ny teknik i form av autonom körning kommer att utveckla transporterna, men kanske först på lite längre sikt.

Det viktigaste är att utveckla nya mobilitetslösningar, inte att avveckla mobiliteten, underströk Hellgren. Det finns gott hopp om att friheten till individuell mobilitet ska kunna utvecklas i kombination med mindre miljöpåverkan. Det sker ett paradigmskifte just nu och troligen kommer det att hända mer på de fem kommande åren än på de 100 som passerat, enligt Hellgren.

Därefter var det dags för Anna Gåsste, tf VD Dalafrakt, att äntra scenen. Dalafrakt jobbar mycket med den tunga industrin och skogstransporter i alla former, vilket är basala näringar i Dalarna.

Det är dock en stor utmaning för många åkerier att nå lönsamhet, då marginalerna är små. Detta gör att få unga söker sig till åkerinäringen eftersom villkoren upplevs som alltför tuffa. I dagsläget saknas det ungefär 6000 chaufförer i Sverige. Samtidigt ökar kundernas krav på flexibilitet. Något som skulle underlätta för många åkare är att påskynda möjligheterna att köra 74 tons ekipage, vilket inte är möjligt i dagsläget. För detta måste staten, men kanske framförallt kommunerna, bygga ut infrastrukturen, konstaterade Gåsste.

Även Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren, var inne på frågan om 74 tons lastbilar. Han lyfte exempel från Finland där man löst frågan genom ny skyltning om att lastbilarna ska köra med större mellanrum. Så ökas kapaciteten, men slitaget på vägarna blir inte större, då ekipagen har fler axlar. Infrastrukturen är en av de allra viktigaste näringspolitiska frågorna i Mellansverige. Det är ett problem att få inser vilken samhällsnytta som bilen och lastbilen utgör. Vainio menade att lastbilar på vägen är välfärd och att det är den insikten som ska styra transportpolitiken.

Industrin är ryggraden för välfärden och transporter är blodomloppet. Men man får inte ta industrin för given. Vainio tog ett exempel från historien då skogsindustriföretaget Korsnäs flyttades från orten med samma namn till Gävle på grund av just transportkostnader. Det finns risk att sådant händer igen om infrastrukturen i regionen inte byggs ut.  

Sedan var det dags för politikerpanelen. Först ut var Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora och ordförande för Dalaflyget. Hon började med att problematisera kring frågan om huruvida digitaliseringen kommer att minska behovet av resor.

Möjligen kan en del resor utebli med hjälp av digitala möten, men det mänskliga mötet är i de flesta fall svårt att ersätta. Möjligheterna till pendling måste vara goda. Här fyller flyget en viktig roll och Dalarna skulle behöva fler fungerande flygplatser med avgångar varje dag. Annars är risken att fler huvudkontor flyttar till Stockholm. Då ökar också risken för att produktionen flyttar efter. Det måste finnas tillgänglighet annars är det kört! Här måste statliga myndigheter, särskilt Trafikverket, bli mer lyhörda inför behovet som finns i hela landet, menade Hed.

Kanske finns det också möjligheter att stoppa lite av urbaniseringen genom bättre infrastruktur och trafikplanering. Det var tankar som Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande (M), gav uttryck för. Han menade också att bilen måste uppvärderas i planeringen i kombination med pendelparkeringar för långväga resor. Även järnvägen i form av Dalabanan måste byggas ut.

Men det är ingen bra idé att beskatta vägtrafiken med kilometerskatt för att bekosta höghastighetståg som bara vissa delar av landet har nytta av. Istället bör vägtransporterna effektiviseras med hjälp av 74 tonstransporter. För detta behövs hårdare politisk styrning av Trafikverket, som ibland har en egen agenda i förhållande till riksdag och regering. Staten ska sköta sin åtaganden genom att se till att polisen fungerar i hela landet och att infrastruktur finns på plats, inte genom riktade statsbidrag som ofta slår fel, enligt Berg.

Även Patrik Engström, riksdagsledamot (S), menade att Trafikverket är en stor koloss. Han lyfte också problematiken om att alla strider för sin sak i riksdagen och få har ett helhetsperspektiv. Här bör kommuner i Region Dalarna bli mer samspelta sinsemellan och med grannregioner för att få gehör för de investeringar i befintliga och nya transportstråk som bör göras i regionen

Engström uttryckte stora förhoppningar om att Sverige ska kunna klara klimatmålen, men marknaden kommer inte att klara det själv. Det krävs politiskt ledarskap som syftar till att skapa ramverk för att få fram ny teknik. Transporter är välfärd i sig, men nya bränslen måste fram för att öka miljöanpassningen.

Det tycks råda stor enighet om vad som bör göras på transportområdet i Dalarna, konstaterade Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör Avesta Tidning. Mer utveckling av transportsystemet måste till. Ehrling Perers tog ett exempel: sträckan Krylbo – Stockholm tar samma tid att åka med tåg nu som när han själv var liten. Ny teknik måste tas tillvara bättre än så. Tyvärr missar klimatdebatten ofta att mobilitet är en förutsättning för solidaritet och mellanmänsklighet. Att bara ha ångest kommer inte att hindra klimatförändringarna eller förbättra människors mobilitet. Handling måste till, underströk Ehrling Perers.

Kenneth Westerlund, näringslivsredaktör Dalarnas Tidningar, följer många företag i regionen, men menade att transporterna sällan lyfts fram som ett problem för de är så billiga. Arbetskraft och kunnande är viktiga frågor för att skapa ett bra företagsklimat. Turistnäringen är viktig för Dalarna och för den fungerar transporterna relativt väl idag, enligt Westerlund.

Ett inspel från publiken kom från Visit Dalarnas VD Jonas Rosén som gav ett annorlunda perspektiv. Han uttryckte oro för transporterna, särskilt i norra Dalarna. Investeringar med potential att skapa 5000 jobb inom turistnäringen är på gång, men det förutsätter att gästen kommer fram i tid. Här måste ökad tågtrafik till och flaskhalsarna på vägsträckan Mora-Särna måste bort, menade Rosén.

Ytterligare ett inspel från publiken kom från Birgitta Sacrédeus (KD), som är ordförande i den regionala utvecklingsnämnden. Hon lyfte att Region Dalarna numera med i Botniastråket och på så sätt samarbetar med andra regioner. Frågor om infrastruktur är en fråga för både lokal, regional, nationell och EU-nivå. Allt måste hänga ihop om vi ska få investeringar till Dalarna, betonade Sacrédeus.

Det blev en givande eftermiddag med stor enighet om mobilitetens betydelse för alla delar av samhället och hela Sverige.